icon Dịch vụ ứng cứu sự cố


Khi sự cố xảy ra, BQT sẽ phối hợp trực tiếp với Khách hàng để xử lý vấn đề một cách nhanh nhất.
Ứng cứu các sự cố khẩn cấp liên quan đến an ninh hệ thống, bao gồm:
- Phân tích hệ thống bị tấn công thông qua log ứng dụng, log máy chủ và mã nguồn (nếu có)
- Rà soát và xóa backdoor/ shell trên ứng dụng (nếu có)
- Rà soát tổng thể lỗ hổng trên ứng dụng
- Cảnh báo nếu có lỗ hổng có khả năng gây ảnh hưởng hệ thống
Ngoài ra, chúng tôi sẽ hỗ trợ đưa thiết bị chuyên dụng vào hệ thống khi xử lý chống tấn Công DDoS