icon Đánh giá an ninh hệ thống

DỊCH VỤ KIỂM TRA BẢO MẬT CẤU HÌNH


(Security Auditing)

Đối với dịch vụ đánh giá bảo mật hệ thống, chuyên gia của BQT sẽ trực tiếp kiểm tra tổng thể hệ thống bao gồm các chính sách an ninh, cấu hình các thiết bị mạng, các ứng dụng trong hệ thống, độ an toàn vật lý của hệ thống theo tiêu chuẩn CIS, ISO 27001.

Sau kiểm tra, BQT sẽ cung cấp báo cáo chi tiết về các cấu hình an ninh trên hệ thống, các cấu hình cụ thể cần thay đổi để tối ưu hóa an ninh cho máy chủ, giảm thiểu các nguy cơ về an ninh thông tin trên máy chủ.